Договір сурогатної мами і приймаючих батьків

Взаємовідносини сурогатної матері і батьків регулюються договором і такий договір укладається відповідно до Цивільного Кодексу України. Всі права і обов’язки сторін прописують у договорі, який регулює відношення сурогатної мами і батьків-замовників.

 

У Договорі мають місце такі основні розділи

1. Період підготовки та проведення запліднення. Виношування вагітності

Батьки-замовники доручають, а сурогатна мама (далі СМ) зобов’язується виносити вагітність, що наступила після перенесення в порожнину її матки ембріонів, отриманих в результаті проведення процедури екстракорпорального запліднення з використанням яйцеклітини і сперматозоїдів, що належать батькам-замовникам. Батьки-замовники усвідомлюють і погоджуються з тим, що це їх власні генетичні сперма і ооцити або репродуктивні клітини, які на прохання і згоди батьків-замовників отримані для одного з них від відомого або анонімного донора (обидва або один з батьків повинен мати генетичний зв’язок з дитиною).

1.1. Процедура запліднення проводиться в закладі охорони здоров’я ____________________________________________ (далі по тексту цього Договору – УЗ) в особі директора УЗ _____________________.

1.2. СМ підтверджує, що вона надала батькам-замовникам і медичному персоналу УЗ, де проводиться процедура екстракорпорального запліднення і перенесення ембріонів в порожнину матки, повну і достовірну інформацію про перенесені нею заболеваніяx і зроблені їй операції, про відсутність наявних спадкових і психічних захворювань в її родині, відсутності протипоказань для виношування вагітності.

1.3. СМ зобов’язується неухильно дотримуватися всіх вимог і призначень лікарів УЗ, приймати всі медичні препарати і проходити процедури, необхідні для успішного виконання лікувальної програми СМ з використанням яйцеклітин та спрямовує, що належать батькам-замовникам.

1.4. СМ як до, так і після проведення процедури перенесення ембріонів в порожнину її матки, в разі виникнення будь-яких, навіть незначних, відхилень в стані свого здоров’я, зобов’язується негайно ставити до відома про це лікарів УЗ і батьків-замовників і на вимогу лікаря пройти необхідне обстеження і лікування.

1.5. У період вагітності СМ зобов’язується неухильно дотримуватися всіх вимог і призначень лікарів УЗ щодо режиму дня, режиму харчування, приймати всі рекомендовані лікарем медичні препарати і проходити всі процедури, необхідні для нормального протікання вагітності.

1.6. Батьки-замовники зобов’язуються протягом всього періоду вагітності виплачувати щомісяця СМ в гривнях кошти, сума яких еквівалентна _________ (__________), покривати витрати на харчування та забезпечення благополучного перебігу вагітності. Ці кошти будуть надаватися СМ готівкою під розписку до _____ числа кожного місяця.

1.7. Крім того, батьки-замовники нададуть СМ суму в розмірі ________________ в якості компенсації за незручності при виношуванні вагітності і за втрачений заробіток.

2. Період підготовки до пологів і їх проведення

2.1. Після пологів СМ не буде бачитися з дитиною.

2.2. Батьки-замовники зобов’язуються протягом 3 (трьох) днів після народження дитини (дітей) подати відповідну заяву до органів РАГСу про запис батьків-замовників матір’ю і батьком дитини (дітей). Разом з власною заявою батьки-замовники подають довідку з пологового будинку про народження дитини сурогатною матір’ю і нотаріально завірене до настання вагітності або на ранніх термінах вагітності згоду сурогатної матері на те, щоб батьками дитини були записані жінка і чоловік – батьки-замовники.

3. Додаткові умови

3.1. Батьки-замовники зобов’язуються забрати дитину з пологового будинку лише за умови відсутності зауважень з боку працівників УЗ або запрошених лікарів-педіатрів з їх згоди і зареєструвати дитину (дітей) в органах РАГСу України.

3.2. Батьки-замовники після народження дитини набувають усіх прав і обов’язків матері і батька, відповідно до положень сімейного законодавства України.

3.3. Цей Договір є безкоштовним, за винятком випадків оплати батьками-замовниками сурогатної матері, як компенсації її витрат, пов’язаних з вагітністю.

3.4. Жодна із Сторін цього Договору не має права передати свої права і обов’язки, які випливають як з утримання цього Договору, так і з чинним законодавством України, будь-яким третім особам.

3.5. При вирішенні всіх інших питань, пов’язаних з цим Договором батьки-замовники та Сурогатна мати керуються чинним законодавством України.

4. Форс-мажорні обставини

4.1. Смерть одного з подружжя, які є батьками-замовниками даного Договору, жодним чином не впливає на виконання іншим з подружжя взятих ним (подружжям, як стороною в Договорі) за цим Договором зобов’язань.

4.2. У разі смерті обох подружжя, які є батьками-замовниками даного Договору, реєстрації народження дитини в органах РАГСу України зобов’язується здійснити СМ з обов’язковим записом батьками дитини подружжя, які є батьками-замовниками в цьому Договорі. Долю дитини (дітей) в таких випадках вирішують відповідно до чинного законодавства України.

5. Зміни та доповнення до Договору

5.1. Всі зміни і доповнення до цього Договору вносяться Сторонами за їх взаємною згодою.

5.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише в тому випадку, якщо вони оформлені так само, як і цей Договір – в письмовій формі, за підписами Сторін.

5.3. Всі суперечки між Сторонами, з яких вони не досягли згоди, вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства України.

6. Відповідальність сторін за порушення умов Договору.

6.1. У разі виникнення під час вагітності інфекційних захворювань, що передаються статевим шляхом, які призвели до негативних наслідків для плода, або в разі самовільного переривання вагітності; в разі штучного переривання вагітності СМ без медичних показань і без згоди батьків-замовників СМ зобов’язується виплатити батькам-замовникам суму, яка покриває витрати, понесені батьками-замовниками відповідно до п.1.2. цього Договору та компенсацію в розмірі ______________ грн.

7. Прикінцеві положення

7.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами.

7.2. Заголовки статей в Договорі призначені для зручності користування його текстом і не будуть прийматися до уваги при тлумаченні його змісту.

7.3. Цей Договір висловлює все договірні умови і розуміння між Сторонами щодо всіх перерахованих в Договорі питаннях, при цьому всі попередні обговорення між Сторонами, якщо такі були, втрачають силу і замінюються викладеними в цьому Договорі.

7.4. Цей Договір складений в 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких передається СМ, один – батькам-замовникам, один – УЗ, вказаною в п. 1.2 цього Договору.

7.5. Всі витрати, пов’язані з складанням цього Договору, його нотаріальним посвідченням, беруть на себе батьки-замовники. «Договір про виконання програми гестаційного СМ (сурогатного материнства)», закріплюється підписом сторін і не підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Якщо батьки-замовники іноземці, то договір складається на двох мовах.

Артеміда